Басты бетҚоғамӘлеумет

Коммуналдық меншік нысандарын жалдауға беру тәртібі туралы

Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №212 бұйрығымен бекітілген.

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 3-тармағына сәйкес республикалық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган береді.

      Коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жергілікті қоғамдастықпен келісе отырып береді.

       «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 1-3-тармағына сәйкес аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері басқаруына берілген аудандық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз мүліктік жалға (жалдауға) береді.

Осы қағидаларда төмендегідей негізгі ұғымдар пайдаланалады:

      1) жалға беруші – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты, сондай-ақ аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі;

      2) жалдаушы (жалға алушы) – егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар;

      3) кепілдік жарнасы – тендерге қатысу үшін жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға енгізетін ақшалай сома;

      4) қатысушы – тендерге қатысу үшін белгіленген тәртіппен тіркелген жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға;

      5) тендер – бұл жалға беруші өзі ұсынған бастапқы шарттар негізінде жалға беруші үшін ең жақсы шарт талаптарын ұсынатын тендерге қатысушылардың бірімен шарт жасасуға міндеттенетін тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып, электрондық форматта өткізілетін объектілерді мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру жөніндегі сауда-саттық нысаны;

      6) теңгерім ұстаушы – объект жедел басқару немесе шаруашылық жүргізу құқығында бекітілген мемлекеттік заңды тұлға;

      7) тізілімнің веб-порталы – www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша Интернет желісінде орналастырылған, мемлекеттік мүлікті жалдауға (жалға алуға) беру шарттары бойынша электрондық дерекқорға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын интернет-ресурс (бұдан әрі – Тізілім);

      8) Ұлттық почта операторы – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1386 қаулысына сәйкес құрылған заңды тұлға;

      9) шарт – мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шарты;

      10) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

      11) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар терімі.

Объектiлердi тендер өткізбей мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру

      Мынадай жағдайларда:

      1) курстық сабақтар, конференциялар, семинарлар, концерттер, көрмелер мен спорттық іс-шаралар өткізу үшін бір айдан аспайтын мерзімге білім беру ұйымдарының, ғылым, мәдениет және спорттық ұйымдардың үй-жайларын беру;

      2) кандидатқа, саяси партияға не олардың сенiм бiлдiрген адамдарына сайлаушылармен кездесулер өткiзу және сайлау алдындағы үгiттер жүргізу үшін үй-жайлар беру;

      3) тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және объектілердің баланс ұстаушыларына қызметтер көрсетуге байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасаған өнім берушілерге үй-жайлар (ауданына қарамастан) мен жабдықтар беру;

      4) ауданы жүз шаршы метрге дейінгі үй-жайларды, ғимараттар мен құрылыстарды, қалдық құны 150 еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын өзге де мүлікті (автокөлік құралдары, жабдықтар, жиһаз, ұйымдастыру техникасы) беру;

      5) банкоматтар мен мультикассаларорнатуғаарналғаналаңдар беру;

      6) орта білім беру ұйымдарындабілімалушылардытамақтандырудыұйымдастырубойыншакөрсетілетінқызметтердісатыпалутуралышарттаржасағанөнімберушілергеүй-жайлар (олардыңалаңынақарамастан) мен жабдықтар (олардыңқұнынақарамастан) берудіқоспағанда, объектілердімүліктікжалдауға (жалғаалуға) беру тендер негізіндежүргізіледі.

     Өтініммынадайқұжаттардықамтиды:

      1) заңдытұлғаларүшін – заңдытұлғанымемлекеттіктіркеутуралыкуәліктің (заңдытұлғанымемлекеттіктіркеутуралыанықтаманың) жәнежарғыныңкөшірмелерін;

      2) жекетұлғаларүшін – өтінімберушініңжекебасынкуәландыратынқұжаттың, жекекәсіпкердімемлекеттіктіркеутуралыкуәлік (жекекәсіпкерлерүшін) көшірмелерін, тұрғылықтыжеріненмекенжайанықтамасынқосабереотырып;

     Шетелдікжекенемесезаңдытұлғаларүшін – мемлекеттікжәне/немесеорыстілдеріненотариалдықкуәландырылғанаудармасы бар шетелдік паспорт немесеқұрылтайқұжаттарын, не көрсетілгенқұжаттардыңэлектрондық (сканерленген) көшірмелерін, объектініңатауын, оның баланс ұстаушысын, сондай-ақобъектігеқажеттілікнегіздемесінкөрсетуменэлектрондықнысандатізілімнің веб-порталындаресімделеді.

Қатысушыларды тiркеутізілімнің веб-порталында тендер өткiзутуралыхабарламажарияланғанкүнненбастапжүргізіледіжәне тендер өткiзiлгенгедейінекісағатбұрынаяқталады.

Тендер өткiзутуралыхабарламажарияланғаннанкейiн жалғаберушiтендергеқатысуғаниет бiлдiрушiлердің объект туралыақпаратқақолжеткiзуiн қамтамасызетеді, ал баланс ұстаушыобъектініқарауғақолжетімділіктіқамтамасызетеді.

     Тендергеқатысуүшінқатысушымыналарды:

      1) жекетұлғалар мен жекекәсіпкерлерүшін: жекесәйкестендірунөмірін (бұданәрі – ЖСН), тегін, атынжәнеәкесініңатын (болғанжағдайда);

      2) заңдытұлғаларүшін: бизнес сәйкестендірунөмірін (бұданәрі – БСН), толықатауын, біріншібасшыныңтегін, атынжәнеәкесініңатын (бар болса);

      3) кепілдікжарнанықайтаруүшінекіншідеңгейдегібанктегіесепайырысушотыныңдеректемелерін;

      4) байланысдеректерін (почталықмекенжайын, телефонын, факс, е-mail) көрсетеотырып, тізілімнің веб-порталындаалдын ала тіркелуқажет.

     ЖоғарыдакөрсетілгендеректерөзгергенкездеқатысушыбіржұмыскүніішіндеТізілімгеенгізілгендеректердіөзгертеді.

Қатысушылартендерөткiзутуралыхабарламадакөрсетiлгенмөлшерде, мерзiмдердежәнетәртiппен, мемлекеттікмүліктіесепкеалусаласындағыбірыңғайоператордыңшотынакепiлдiкжарнаенгiзедi.

Тендер тізілімнің веб-порталындаҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгендемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, сейсенбіденжұмааралығындаөтеді. Тендер Астана қаласыныңуақытыбойыншасағат 10:00-ден бастапсағат 13:00-ге дейінгікезеңдеөткізіледі.

     Тендергеқатысуғаөтінімдердіашу тендер өткізутуралыхабарламадакөрсетілгенкүн мен уақыттыңбасталуыбойыншатізілімнің веб-порталы арқылыавтоматтытүрдежүргізіледі.

Жалпы, ағымдағы жылы Тараз қаласы бойынша 61 мектеп асханалары және 22 тұрғын емес жайлар жалға берілген.Нәтижесінде жыл соңына дейін коммуналдық меншіктегі мүлікті жалдаудан түсетін кірістер201508 коды бойынша 18,0 млн. теңге көлемінде түсім түсу болжамдануда. 

Тараз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімінің басшысы Жеңіс Пәрімбеков.

Тақырып бойынша мақалалар

Close
Close