Басты бетЖаңалықтарҚоғам

Жастар және дін

Қазіргі таңда қоғамның тұрмыс-салты мен дүниетанымының жүйесі ретіндегі діннің рөлі айтарлықтай өскенін мойындауымыз қажет.  Халықтың әртүрлі топ өкілдерінің рухани, соның ішінде діни өмір салтына деген қызығушылығы артып келеді.
Елімізде тәуелсіздік алғалы әртүрлі діндер мен конфессия өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі және өзара тиімді іс-әрекет етуі үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Мұсылмандар, христиандар және басқа діни сенім өкілдері біздің көп конфессиялы және көпұлтты ортақ үйімізде қоян-қолтық араласа өмір сүріп жатыр. Қазақстандағы конфессияаралық қатынастар әлемдегі көптеген елдер үшін үлгі болып отыр. Жалпы, дін қоғам мен мемлекет дамуының қажетті және сөзсіз жағымды факторына айнала бастады.
Дегенмен, дінмен байланыстының бәрі бірдей оң сипатқа ие бола бермейтіні белгілі.  Қазіргі уақыттаТараз қаласына қарасты білім беру мекемелерінде оқитын 29 білім алушы ата-аналарының ықпалымен діни ағымдарға тартылғандығы анықталды. Жасөспірімдердің діни экстремистік идеялар ықпалына түсуін болдырмау мақсатында білім мекемелері түрлі діни ағымдарды ұстанып жүргеноқушыларғақатыстыталдаужұмыстарынтұрақтытүрдежүргізіпкеледі. Мәселен, 2019-2020 оқу жылында діни ағымдарға тартылған білім алушылар саны 49 болса, 2020-2021 оқу жылында 20 білім алушыға кемігендігін байқауға болады. Талдау кезінде оқушылардың әлеуметтік жағдайлары мен діни ағымдары туралы ақпараттар базасы құрылды. Діни бағыттары бойынша жеке-жеке тоқталатын болсақ:  «Иегова куәгерлері» – 11, «Жетінші күн адвентистері» – 6, Ислам діні – 12. Оның 11-і орамалтартатынқызбалалары. Жоғарыда аталған біліма лушылармен мектептерде сыныпжетекшілерітұрақтыбайланысорнатып, мектепәкімшілігіолотбасыменжәнеоқушыменпрофилактикалықкездесулерөткізіпкеледі.
Бүгінгікүнідіниағымғакірген 29 бала 21 отбасындатәрбиеленуде.  Оқужылыныңбасынанбері олардың үйжағдайларын зерделеу, сабаққа қатысуы мен белсенділігі тексеріліп, қажетінше кемінде 2 айда біррет теолог, дінтанушымамандарғасұранысжолдайотырып, жекекездесушараларыұйымдастырылды.
       Аталғанотбасыларменарнайымамандар 2021 жылы 23 кездесужасады. Діниағымдарғакіргенбілімалушылардыңбасымбөлігін №6 мектептен 9 бала және 28 мектептен 6 бала құрапотыр.
Діни экстремизм мен терроризмгеқарсыіс-қимылжөніндегі 2018–2022 жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламанегізіндемектепбілмалушылары мен ата-ана, педагог қызметкерлерарасындаақпараттандыружұмыстарыжоспарғасәйкесжүргізілуде.
2021 жылдыңқаңтар-мамырайларыаралығында 9-11 сыныпоқушылары мен педагогтардыңдінисауаттылығынарттыру, дінсаласындағыақпараттық-ағартужұмыстарынжүзегеасырумақсатында Жамбыл облысыәкімдігінің Дін проблемаларынзерттеуорталығыныңмамандары мен теолог мамандарыныңқатысуымендәріссабақтарыөткізіліптүсіндіружұмыстарыжүргілді. Оғанон-лайнрежіміндежалпы 10 мыңнанастаммектепоқушыларықамтылды.
Сонымен қатар, Тараз қаласында діни экстремизм көріністерінің алдын алуға және оны болдырмауға, тұрғындардың діни сауаттылығын арттыруға бағытталған 2 ақпараттық-түсіндіру топтары жалпы білім беретін 23 мектеп базасында 690 білім алушымен кездесу жұмыстарын жүргізді. Бұған қоса оқу жылы ішінде мектептерде осы бағытта жүргізілген ақпараттық түсіндіру жұмыстарына ортаңғы және жоғарғы буындарда білім алатын  45222  білім алушы, 3519 педагог қамтылды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура тарапынан ұсынылған: «Жастар және дін», «Өмірзая», «Алданған әйел», «Қауырт желі – 114», «Экстремизм және терроризмге жол жоқ» атты деректі фильмдерді мектеп оқушылары мен ата-аналарға көрсетілді. Әлеуметтікжелілердетұрақтыжариялануда.
Таразқаласыныңбілімбөлімі мен «Жамбыл облысыдінпроблемаларынзерттеуорталығы» бірлесіп «Дінжәнеқоғам» тақырыбында  қысқаметражды 5 ролик әзірленді.
«Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2016 жылғы 14 қаңтардағы №26 бұйрығында «Мектеп формасына түрлі конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайды» деген тармақ ата-аналар жиналысында тұрақты түрде түсіндірілуде.
Дегенмен, бүгінгі күнге мектептерде орамал тартатын 11 білім алушы кездесіп отыр.
Өздеріңізге белгілі Білім және ғылыми министрлігінің жаңа оқу жылының басталуы туралы бұйрығында мектеп формасы талап етілмеуі туралы нұсқама берілген. Ата-аналараталғаннұсқаманыалғатартуда.
Мектепоқушыларыныңдәстүрліемесдіниағымдарғатартылуыныңалдыналужұмыстарыбілімбөлімініңалқамәжілісімен  білім беру ұйымдарыныңпедагогикалықкеңестеріндетұрақты түрдеқаралыпотырады.
2021 жылдың 5 айында діни экстремизмніңалдыналуға бағытталған 108 іс-шара (12 – дөңгелекүстел, 17 – семинар, 11 – кездесулер, 24 – онлайн конференция, 44 – ашықсабақтар)өткізілді.
Білім алушылардың өмір қауіпсіздігін қамтамсыз ету мақсатында білім беру мекемелері толық 100% ішкі және сыртқы бейнебақылау камераларымен қамтамасыз етілген. Жалпы 1446 бейнебақылау камерасы орнатылған.
2020 жылы бейнебақылау камералардың сапасын арттыру, санын көбейту мақсатында 24 мектепке 78 342,1 млн теңге,  2019 жылы 16 мектепке 54 387,8 мың теңге бөлінген. Соңғы 3 жылда 56 мектептіңбейнебақылаукамераларқайтажаңғыртуданөтті.
Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарыныңбарлығыдабылпультіменяғни, қорғаужабдықтарыменқамтамасызетілген.

Есеев Саясат, Тараз қаласының білім бөлімінің басшысы.

Тақырып бойынша мақалалар

Close
Close